De vereniging is opgericht 12 december 2001

 Laatste wijziging september 2020.

             

NAAM EN ZETEL.
                   

Artikel 1.
                     

1.

De vereniging is genaamd: Dag Biljarten Groningen Drenthe (verkorte naam: DBGD), hierna te noemen:                        de vereniging.

2.

Zij heeft haar zetel in de gemeente Assen.
           
                         

DUUR, BOEKJAAR, WEDSTRIJDJAAR.
           

Artikel 2.
                     

1.

De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
           

2.

Het boekjaar, tevens verenigingsjaar, loopt van één juli tot en met dertig juni.
   

3.

Het wedstrijdjaar loopt van één juli t/m dertig juni.
           
                         

DOEL.
                     

Artikel 3.
                     

1.

De vereniging heeft ten doel het (doen) beoefenen, alsmede het bevorderen van de biljartsport – overdag,
 
met uitzondering van de weekeinden – in al zijn verschijningsvormen.
       

2.

De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
         
 
a.

lid te zijn van de Koninklijke Nederlandse Biljartbond, hierna te noemen de KNBB;
   
 
b.

deel te nemen aan de door de KNBB georganiseerde of goedgekeurde wedstrijden;
   
 
c.

zelf wedstrijden op het gebied van de biljartsport te organiseren.
       

3.

De vereniging mag geen winst onder haar leden verdelen.
         
                         

LEDEN.
                     

Artikel 4.
                     

1.

a.

Leden zijn die natuurlijke personen, die door het bestuur als lid zijn toegelaten.
   
 
b.

Toetreden als lid is alleen mogelijk als men deel uitmaakt van een team van minimaal 5 personen, inclusief reserves.
 
   
Zij dienen tevens een lokatie tot hun beschikking te hebben, waar minimaal van 2 biljarts gebruik kan worden gemaakt
 
         
         
                 
 
c.

Aanmelding als lid dient te geschieden bij de secretaris der vereniging.
     

2.

Tot het lidmaatschap van de vereniging kunnen niet worden toegelaten degenen, die niet tot het lidmaatschap
 
van de KNBB worden toegelaten of van wie de KNBB het lidmaatschapheeft beëindigd.
   

3

Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan op verzoek van de betrokkene de eerstvolgende algemene
 
 
ledenvergadering alsnog toelating besluiten, zulks met inachtneming van het in het tweede lid bepaalde.
 

4.

Op voorstel van het bestuur kan de algemene ledenvergadering een lid wegens zijn bijzondere verdiensten
 
voor de vereniging het predicaat “ere-lid”  of “ lid van verdienste” van de vereniging verlenen.
   

5.

a.

Het bestuur houdt een register bij waarin de namen, adressen en geboortedata van de leden
 
   
zijn opgenomen, een en ander op een door de KNBB aan te geven wijze.
     
 
b.

Het bestuur draagt er zorg voor dat degenen, die als lid tot de vereniging wensen te worden
 
   
toegelaten, worden aangemeld bij de KNBB.
         
                         

RECHTEN EN VERPLICHTINGEN.
             

Artikel 5.
                     

1.

De vereniging en de KNBB kunnen, voor zover uit de statuten van de vereniging, onderscheidenlijk van de KNBB
 
niet het tegendeel voortvloeit, ten behoeve van de leden rechten bedingen.
     
 
De vereniging kan in voorkomend geval ten behoeve van een lid nakoming van bedoelde rechten en schadevergoeding
 
vorderen, tenzij het lid het bestuur schriftelijk mededeelt het bestuur daartoe niet te machtigen.
   

2.

De vereniging en de KNBB kunnen, voor zover dit in de statuten van de vereniging, onderscheidenlijk van de KNBB
 
uitdrukkelijk is bepaald, ten laste van de leden verplichtingen aangaan.
       

3.

Voor zover van toepassing gelden de in het eerste en tweede lid bedoelde rechten en verplichtingen ook
 
 
ten opzichte van het lid van de vereniging.
           

4.

Tenzij in deze statuten anders is bepaald, worden de in het eerste, tweede en derde lid bedoelde
 
 
bevoegdheden uitgeoefend door het bestuur.
           

5.

De vereniging kan door een besluit van het bestuur, van de algemene ledenvergadering of van een ander
 
 
orgaan verplichtingen - al dan niet van financiële aard- aan de leden opleggen.
     

6.

De leden zijn voorts verplicht zich jegens elkaar en jegens de vereniging te gedragen naar hetgeen
 
 
door de redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd.
           

7.

De leden zijn tevens gehouden:
               
 
a.

de statuten en reglementen van de vereniging, alsmede de besluiten van het bestuur, van de algemene
   
ledenvergadering of van een ander orgaan van de vereniging na te leven;
     
 
b.

de statuten en reglementen van de KNBB, de besluiten van een orgaan van de KNBB, die van
 
   
het gewest en het district, waartoe de vereniging behoort, alsmede de van toepassing verklaarde
 
   
wedstrijdbepalingen na te leven;
           
 
c.

de belangen van de vereniging niet te schaden.
         
                         

STRAFFEN
                     

Artikel 6.
                     

1.

a.

In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten, dat in strijd is met de wet, dan wel met  
   
de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging of waardoor de belangen
 
   
van de vereniging worden geschaad.
           
 
b.

Tevens zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten, dat in strijd is met de wedstrijdbepalingen,
 
   
alsmede met de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de KNBB of waardoor
 
   
de belangen van de KNBB, dan wel van de biljartsport in het algemeen, worden geschaad.
 

2.

a.

Daargelaten de bevoegdheid van de KNBB om overtredingen als bedoeld in het eerste lid, onder b,
   
te bestraffen, is het bestuur bevoegd om overtredingen te bestraffen.
     
 
b.

Een lid kan tegen een opgelegde straf in beroep gaan bij de algemene ledenvergadering.
 

3.

Ingeval van een overtreding, als bedoeld in het eerste lid onder a kunnen de volgende straffen worden opgelegd:
 
-

berisping;
                 
 
-

boete tot een maximum van eenmaal de verenigingscontributie;
       
 
-

schorsing;
                 
 
-

royement(ontzetting uit het lidmaatschap).
           

4.

Een schorsing kan ten hoogste voor de duur van één jaar worden opgelegd.
     
 
Gedurende de periode, dat een lid is geschorst, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden
 
uitgeoefend, met uitzondering van het recht om in beroep te gaan.
       

5.

a.

Royement kan alleen worden uitgesproken, wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen
   
of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
   
 
b.

Nadat het bestuur tot royement heeft besloten, wordt de betrokkene zo spoedig mogelijk door middel
   
van een brief met bericht van ontvangst met opgave van de reden(en) van het besluit in kennis gesteld.
 
c.

Uitsluitend ingeval van wanbetaling aan de vereniging kan aan de KNBB worden verzocht
 
   
het royement voor de gehele KNBB verbindend te verklaren.
       

6.

a.

Van een door de vereniging opgelegde schorsing of royement kan de betrokkene binnen één maand
   
na ontvangst van deze kennisgeving van het bestuur in beroep gaan.
     
   
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
     
 
b.

Van de overige door de vereniging opgelegde straffen staat beroep open bij de algemene ledenvergadering.
                         

EINDE LIDMAATSCHAP.
                 

Artikel 7.
                     

1.

Het lidmaatschap eindigt:
               
 
a.

door de dood van het lid, in welk geval het lidmaatschap niet vererft;
     
 
b.

door opzegging van het lid;
             
 
c.

door opzegging door de vereniging;
           
 
d.

door royement (ontzetting), als bedoeld in artikel 6 lid 5;
       
 
e.

door beëindiging van het lidmaatschap van de KNBB.
       

2.

a.

Opzegging door de vereniging geschied door het bestuur.
       
 
b.

Royement geschiedt door het bestuur.
           

3.

De vereniging kan het lidmaatschap opzeggen:
           
 
a.

in de gevallen in de statuten genoemd;
           
 
b.

wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten, die de statuten voor het lidmaatschap stellen;
 
c.

wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren;
 
d.

wanneer de KNBB het lidmaatschap van het lid heeft beëindigd, in welk geval de opzegging met
 
   
onmiddellijke ingang geschiedt, tenzij het lid tegen de beëindiging van het lidmaatschap van de KNBB
   
op de door de KNBB voorgeschreven wijze bezwaar heeft gemaakt.
     
   
In het laatste geval is het lid als lid van de vereniging geschorst totdat de beëindiging door
 
   
de KNBB is bevestigd of is ongedaan gemaakt.
         

4.

a.

Een lid kan het lidmaatschap opzeggen met inachtneming van het in dit artikel bepaalde.
 
 
b.

Een lid kan het lidmaatschap voorts met onmiddellijke ingang beëindigen:
     
   
-

wanneer redelijkerwijs niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren;
 
   
-

binnen één maand nadat een besluit, waarbij zijn rechten zijn beperkt of verplichtingen
 
     
zijn verzwaard, hem is bekend geworden of medegedeeld, in welk geval het besluit
 
     
alsdan niet op hem van toepassing is.
         
     
Deze bevoegdheid tot opzegging komt het lid niet toe, wanneer rechten en verplichtingen 
     
worden gewijzigd, die in de statuten nauwkeurig zijn omschreven, wijziging van geldelijke
 
     
rechten en verplichtingen daaronder begrepen;
       
   
-

binnen één maand nadat hem een besluit is medegedeeld tot omzetting van de 
 
     
vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie.
       

5.

a.

Opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden tegen het einde van het boekjaar, dan wel
   
tegen het einde van het wedstrijdjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken.
   
Op deze termijn is de Algemene Termijnwet niet van toepassing.
     
   
In ieder geval kan het lidmaatschap worden beëindigd door opzegging tegen het einde van het
 
   
verenigingsjaar, volgend op dat, waarin werd opgezegd, alsmede onmiddellijk in de gevallen,
 
   
als bedoeld in de leden 3 en 4.
             
 
b.

Een opzegging in strijd met het onder a bepaalde doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst
 
   
toegelaten tijdstip, volgende op de datum, waartegen was opgezegd.
     

6.

Indien een lid door de KNBB is afgevoerd, dan wel een royement voor de gehele KNBB verbindend
 
 
is verklaard, is het bestuur na het onherroepelijk worden ervan verplicht het lidmaatschap van het
 
 
betreffende lid met onmiddellijke ingang op te zeggen.
         
                         

BEGUNSTIGERS.
                   

Artikel 8.
                     

1.

De vereniging kent naast leden begunstigers.
           

2.

Begunstigers zijn die natuurlijke personen of rechtspersonen, die door het bestuur zijn toegelaten en die
 
 
jegens de vereniging verplichten om jaarlijks een door de algemene ledenvergadering vastgestelde
 
 
minimum bijdrage te storten.
               

3.

Begunstigers hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die, welke hen in of krachtens
 
 
de statuten zijn toegekend of opgelegd.
             

4.

De rechten en verplichtingen van begunstigers kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden
 
 
beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage voor het lopende boekjaar voor het geheel
   
 
verschuldigd blijft.
                 

5.

Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
         
                         

BESTUUR.
                     

Artikel 9.
                     

1.

Het bestuur bestaat uit tenminste drie personen ouder dan vijfenvijftig (55) jaar, die door de algemene
 
 
ledenvergadering uit de leden worden benoemd.
           
 
Het aantal bestuurleden wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering.
     

2.

Bestuursleden worden kandidaat gesteld door het bestuur of door tenminste tien (10) leden.
   

3.

Na een benoeming van bestuursleden verdeelt het bestuur in onderling overleg de functies, doch de
 
 
voorzitter wordt door de algemene vergadering in functie gekozen.
       
 
Verder stelt het bestuur de taken van de bestuursleden vast en doet hiervan - hetzij in het clubblad,
 
 
hetzij door middel van een schriftelijke kennisgeving, hetzij mondeling op de algemene
   
 
ledenvergadering - mededeling aan alle leden.
           

4.

Ieder bestuurslid is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem
 
 
opgedragen taak.
                 
 
Indien het een aangelegenheid betreft, die tot de werkkring van twee of meer bestuursleden behoort,
 
 
is ieder van hen geheel aansprakelijk ter zake van een tekortkoming, tenzij deze niet aan hem is te wijten
 
 
en hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.
 

5.

Ieder bestuurslid wordt benoemd voor een periode van drie jaar en treedt af volgens een door
   
 
het bestuur op te maken rooster.
             
 
Aftredende bestuursleden zijn terstond herbenoembaar.
         
 
Wie in een tussentijdse vacature is benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
 

6.

De algemene ledenvergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan, indien zij daartoe
   
 
termen aanwezig acht.
                 
 
Voor een besluit daartoe is een meerderheid van tenminste twee/derde gedeelte van de uitgebrachte
 
 
stemmen.
                   
 
Een schorsing, die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt
   
 
door het verloop van die termijn.
             

7.

Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
           
 
a.

door het eindigen van het lidmaatschap;
           
 
b.

door bedanken.
               
                         

BESTUURSBEVOEGDHEID.
               

Artikel 10.
                     

1.

Behoudens beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
 

2.

Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd.
     
 
Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering te beleggen, waarin
 
 
de voorziening in de open plaats(en) aan de orde komt.
         

3.

Het bestuur is bevoegd uit zijn midden een dagelijks bestuur te benoemen en de taken en bevoegdheden
 
 
van het dagelijks bestuur vastte stellen.
             

4.

Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taken te doen
 
 
uitvoeren door commissies, die door het bestuur zijn benoemd.
       

5.

Het bestuur is, na voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd te besluiten tot het
 
 
aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot
 
 
het aangaan van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar 
 
 
verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van
   
 
een ander verbindt.
                 
                         

VERTEGENWOORDIGING.
               

Artikel 11.
                     

1.

Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit.
   

2.

a.

De vereniging wordt voorts in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter tezamen
 
   
met de secretaris of tezamen met de penningmeester, dan wel, bij afwezigheid van een van
 
   
de genoemden, tezamen met een ander bestuurslid.
         
 
b.

Het bestuur is bevoegd aan anderen een schriftelijke volmacht te verlenen, op grond waarvan
 
   
deze bevoegd zijn de verenging in de in de volmacht omschreven gevallen te vertegenwoordigen.
 

3.

a.

De bevoegdheid tot vertegenwoordiging, die aan het bestuur of aan bestuursleden toekomt, is
 
   
onbeperkt en onvoorwaardelijk, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit.
   
   
Een wettelijk toegelaten of voorgeschreven beperking van of voorwaarde voor de 
   
   
bevoegdheid tot vertegenwoordiging kan slechts door de vereniging worden ingeroepen.
 
 
b.

De uitsluiting, beperkingen en voorwaarden gelden mede voor de bevoegdheid tot
   
   
vertegenwoordiging van de vereniging ter zake van de in artikel 10 vijfde lid, bedoelde handelingen.

4.

Bestuursleden, aan wie krachtens de statuten of op grond van een volmacht vertegenwoordigings-
 
 
bevoegdheid is toegekend, oefenen deze bevoegdheid niet uit dan nadat tevoren een bestuursbesluit is
 
 
genomen, waarbij tot het aangaan van de desbetreffende rechtshandeling is besloten.
   

5.

De vereniging wordt op de vergaderingen van het district van de KNBB, waaronder de vereniging
 
 
ressorteert, vertegenwoordigd door ten hoogste drie door het bestuur aangewezen bestuursleden, waarvan
 
er één bevoegd is op die vergadering namens de vereniging en de leden aan de stemming deel te nemen.
 
                         

REKENING EN VERANTWOORDING.
             

Artikel 12.
                     

1.

Het bestuur is verplicht tot het houden van zodanige aantekeningen omtrent de vermogenstoestand
 
 
van de vereniging, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
 

2.

Het bestuur brengt op de algemene ledenvergadering binnen zes maanden na afloop van het 
   
 
boekjaar - behouden verlenging van deze termijn door de algemene ledenvergadering- een jaarverslag
 
 
uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid.
     
 
Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de 
   
 
algemene ledenvergadering over.
             

3.

a.

De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks een kascommissie, bestaande uit twee leden
 
   
en één plaatsvervangend lid, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.
   
 
b.

De leden worden benoemd voor de duur van drie jaar en treden volgens een op te maken
 
   
rooster af.
                 
   
Zij zijn aansluitend slechts eenmaal herbenoembaar.
         
 
c.

De kascommissie onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten en brengt aan de
 
   
algemene ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit.
       

4.

Het bestuur is verplicht de kascommissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde 
 
 
inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de 
   
 
boeken en de bescheiden van de vereniging te geven.
         

5.

Goedkeuring door de algemene ledenvergadering van het jaarverslag en van de rekening en
   
 
verantwoording strekt het bestuur tot decharge voor alle handelingen, voor zover die uit de
   
 
jaarstukken blijken.
                 

6.

Het bestuur is verplicht de bescheiden, als bedoeld in het eerste en tweede lid, tien jaar lang te bewaren.
 
                         

GELDMIDDELEN.
                   

Artikel 13.
                     

1.

De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
           
 
a.

contributies van de leden;
             
 
b.

ontvangsten uit wedstrijden en entreegelden;
         
 
c.

subsidies, giften en andere inkomsten.
           

2.

De leden zij jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie, die door de algemene
   
 
ledenvergadering van tijd tot tijd zal worden vastgesteld.
         

3.

Diegene, aan wie het predicaat erelid of lid van verdienste van de vereniging is verleend, is vrijgesteld
 
 
van het betalen van contributie.
               

4.

Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor het
 
 
gehele jaar verschuldigd, uitgezonderd ingeval van overlijden.
         
                         

BESLUITEN VAN ORGANEN VAN DE VERENIGING.
         

Artikel 14.
                     

1.

Organen van de vereniging zijn het bestuur en de algemene ledenvergadering, alsmede al die
   
 
commissies en personen, die krachtens de statuten door de algemene ledenvergadering zijn belast met
 
 
een nader omschreven taak en aan wie daarbij door de algemene ledenvergadering
     
 
beslissingsbevoegdheid is toegekend.
             

2.

a.

Het in een vergadering van een orgaan uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de
 
   
uitslag van een stemming is beslissend.
           
   
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over
 
   
een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
           
 
b.

Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan
 
   
wordt het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats,
 
   
indien de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet
   
   
hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.
   
   
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
 

3.

Van het besprokene in een vergadering worden notulen gemaakt, die op de eerstvolgende vergadering
 
 
van het orgaan dienen te worden goedgekeurd.
           

4.

a.

Een besluit van een orgaan, dat in strijd is met de wet of met de statuten, is nietig, tenzij
 
   
uit de wet iets anders voortvloeit.
           
   
Een nietig besluit mist rechtskracht.
           
 
b.

Is een besluit nietig, omdat het is genomen ondanks het ontbreken van een door de wet of de
 
   
statuten voorgeschreven voorafgaande handeling of mededeling aan een ander dan het
 
   
orgaan, dat het besluit heeft genomen, dan kan het door die ander worden bekrachtigd.
 
   
Is voor de ontbrekende handeling een vereiste gesteld, dan geldt dat ook voor de bekrachtiging.
 
 
c.

Bekrachtiging is niet meer mogelijk na afloop van een redelijke termijn, die aan de ander is
 
   
gesteld door het orgaan, dat het besluit heeft genomen of door de wederpartij, tot wie
   
   
het was gericht.
               

5.

a.

Een besluit van een orgaan is, onverminderd het elders in de wet omtrent de mogelijkheid
 
   
van een vernietiging bepaalde, vernietigbaar:
         
   
1.

wegens strijd met wettelijke of statutaire bepalingen, die het tot stand komen van
 
     
het besluit regelen;
             
   
2.

wegens strijd met de redelijkheid en billijkheid, als bedoeld in artikel 5 lid 6;
   
   
3.

wegens strijd met een reglement.
           
 
b.

Tot de onder a bedoelde bepalingen behoren niet die, welke de voorschriften bevatten,
   
   
waarop in het vierde lid, onder b, wordt bedoeld.
         

6.

De bevoegdheid om vernietiging van een besluit te vorderen vervalt één jaar na het einde van de dag,
 
 
waarop hetzij aan het besluit voldoende bekendheid is gegeven, hetzij een belanghebbende van het
 
 
besluit kennis heeft genomen of daarvan is verwittigd.
         

7.

a.

Een besluit dat vernietigbaar is op grond van het bepaalde in het vijfde lid onder a kan door
 
   
een daartoe strekkend besluit worden bevestigd.
         
   
Voor dit besluit gelden dezelfde vereisten als voor het te bevestigen besluit.
     
   
Bevestiging is niet mogelijk, zodra een vordering tot vernietiging aanhangig is.
   
 
b.

Indien de vordering wordt toegewezen, geldt het vernietigde besluit als opnieuw genomen
 
   
door het laatste besluit, tenzij uit de strekking van dit besluit het tegendeel voortvloeit.
   
                         

ALGEMENE LEDENVERGADERING.
             

Artikel 15.
                     

1.

Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet
 
 
of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.
         

2.

Jaarlijks zal uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar een algemene ledenvergadering
   
 
worden gehouden (de jaarvergadering).
           
 
Buitengewone algemene ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit gewenst acht.
 

3.

De algemene ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een
 
 
termijn van tenminste veertien dagen.
             
 
De bijeenroeping geschiedt door een mededeling in het clubblad of door middel van een aan alle leden
 
 
te zenden schriftelijke kennisgeving met gelijktijdige vermelding van de agenda.
     

4.

a.

Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als 
 
   
bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte van de stemmen in de algemene
   
   
ledenvergadering, verplicht tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering op een
 
   
termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek.
     
 
b.

Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de 
   
   
verzoekers zelf tot een bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig het bepaalde
 
   
in het vorige lid of door het plaatsen van een advertentie in tenminste één ter plaatse waar de
 
   
vereniging is gevestigd, veel gelezen dagblad.
         
   
De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de
 
   
vergadering en het opstellen van de notulen.
         

5.

De agenda van de jaarvergadering bevat onder meer:
         
 
a.

vaststelling van de notulen van de vorige algemene ledenvergadering;
     
 
b.

jaarverslag van het bestuur;
             
 
c.

verslag van de penningmeester;
           
 
d.

verslag van de kascommissie;
             
 
e.

vaststelling van de balans en van de staat van baten en lasten;
       
 
f.

vaststelling van de contributie;
             
 
g.

vaststelling van de begroting;
             
 
h.

benoeming bestuursleden;
             
 
i.

benoeming commissieleden;
             
 
j.

rondvraag.
                 
                         

HET LEIDEN EN NOTULEREN VAN ALGEMENE VERGADERINGEN
     

Artikel 16.
                     

1.

De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur of door
   
 
zijn plaatsvervanger.
                 
 
Zijn de voorzitter en zijn plaatsvervanger verhinderd, dan treedt een ander door het bestuur aan te wijzen
 
 
bestuurslid als voorzitter op.
               
 
Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin.
 

2.

Van het besprokene en elke algemene ledenvergadering worden door een bestuurslid notulen gemaakt.
 
 
De notulen worden in het clubblad gepubliceerd of op een andere wijze ter kennis van de leden gebracht.
 
                         

TOEGANG EN BESLUITVORMING ALGEMENE LEDENVERGADERING.
     

Artikel 17.
                     

1.

a.

Ieder lid heeft toegang tot de algemene ledenvergadering.
       
 
b.

Leden, die geschorst zijn, hebben geen toegang tot de algemene ledenvergadering, tenzij zij bij
 
   
de algemene ledenvergadering beroep hebben ingesteld naar aanleiding van een opgelegde straf,
 
   
in welk geval zij bevoegd zijn alleen de behandeling van hun beroep bij te wonen.
   

2.

Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met
 
 
voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene ledenvergadering.
 

3.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.
       

4.

Over alle voorstellen betreffende zaken wordt, voor zover de statuten niet anders bepalen,beslist
 
 
bij meerderheid van stemmen.
               
 
Bij het staken van de stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
     

5.

Bij stemming over personen is degene benoemd, die de meerderheid van de uitgebrachte stemmem
 
 
op zich heeft verenigd.
                 
 
Indien niemand die meerderheid heeft verkregen, wordt een tweede stemming gehouden tussen de
 
 
personen, die het hoogste aantal van de uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is hij benoemd, die
 
 
bij de tweede stemming de meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd.
   
 
Indien bij de tweede stemming de stemmen staken, beslist het lot.
       

6.

Ongeldige stemmen zijn stemmen, die blanco zijn of op enigerlei wijze zijn ondertekend, dan wel iets 
 
 
anders aanduiden dan in stemming is gebracht of andere namen bevatten dan van de personen
 
 
over wie wordt gestemd.
               
                         

STATUTENWIJZIGING.
                 

Artikel 18.
                     

1.

De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de algemene ledenvergadering,
 
 
waartoe werd opgeroepen met de mededeling, dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
 
De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste zeven dagen bedragen.
 

2.

Zij, die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot
   
 
statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen vóór de vergadering een afschrift van dat
 
 
voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats 
 
 
voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden.
 
 
Bovendien wordt de voorgestelde wijziging tenminste veertien dagen vóór de vergadering in het 
 
 
clubblad gepubliceerd en/of een afschrift hiervan aan alle leden toegezonden.
     

3.

Een besluit tot statutenwijziging kan worden genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
 

4.

Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.
 
 
Van dit tijdstip wordt mededeling gedaan in het clubblad of schriftelijk aan de leden medegedeeld.
 
 
Ieder bestuurslid is dan tot het doen verlijden van deze akte bevoegd.
       

5.

De bestuursleden zijn verplicht in het Verenigingenregister een afschrift van de wijziging en de 
 
 
gewijzigde statuten neer te leggen.
             
                         

ONTBINDING EN VEREFFENING.
             

Artikel 19
                     

1.

a.

De vereniging wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de algemene 
   
   
ledenvergadering, genomen met tenminste twee/derde gedeelte van het aantal uitgebrachte
 
   
stemmen in een vergadering, waarin tenminste drie/vierde gedeelte van de leden aanwezig is.
 
 
b.

Indien geen drie/vierde gedeelte van de leden aanwezig is, wordt binnen vier weken daarna
 
   
een tweede vergadering bijeen geroepen, waarin over het voorstel tot ontbinding van de
 
   
vereniging, ongeacht het aantal aanwezige leden, een besluit genomen met een meerderheid
 
   
van tenminste twee/derde gedeelte van de uitgebrachte stemmen.
     

2.

Bij de oproeping tot in het eerste lid onder a van dit artikel bedoelde vergadering moet worden
   
 
medegedeeld, dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden.
   
 
De termijn voor oproeping tot zodanige vergadering moet tenminste veertien dagen bedragen.
   

3.

a.

De bestuursleden treden na het besluit tot ontbinding van de vereniging als vereffenaars op.
 
 
b.

De algemene ledenvergadering is bevoegd na het besluit tot ontbinding de alsdan zitting
 
   
hebbende bestuursleden te ontslaan met gelijktijdige benoeming van één of meer vereffenaars.
 

4.

Bij een besluit tot ontbinding wordt de bestemming van een eventueel batig saldo bepaald, terwijl de
 
 
algemene ledenvergadering tevens één of meer bewaarders aanwijst.
       

5.

Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen
 
 
nodig is.
                   
 
Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover
   
 
mogelijk van kracht.
                 
 
In stukken en aankondigingen, die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd
 
 
de woorden "in liquidatie".
               

6.

De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten door de bewaarder(s) worden
   
 
bewaard gedurende tien jaren na afloop van de vereffening.
         
                         

HUISHOUDELIJK REGLEMENT.
             

Artikel 20.
                     

1.

De algemene ledenvergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen en wijzigen.
   

2.

Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar deze geen dwingend recht
 
 
bevat, noch met de statuten.
               

3.

De statuten en reglementen van de vereniging mogen niet in strijd zijn met die van de KNBB, het
 
 
gewest of district, waaronder de vereniging ressorteert.
         
                         

SLOTBEPALINGEN.
                 

Artikel 21.
                     

In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten en het Huishoudelijk Reglement niet voorzien,
   

beslist het bestuur.