Wil elke club bij het opgeven van nieuwe leden niet vergeten bij hun gegevens ook hun telefoonnummer en E-mail adres door te geven,

mocht men geen E-mail adres hebben dan maar een E-mail adres van een familielid of een kennis, zonder tel.nr. en E-mail adres 

kunnen ze niet aangemeld worden, dan worden ze door de KNBB geweigerd.  Aanmelden moet via het AVG aanmeldingsformulier.

 

 Alle wijzigingen van leden;  adres, e-mail, tel. etc. steeds zo spoedig mogelijk doorgeven aan de secretaris:  

secr.obv@outlook.com

 

 

Notulen jaarvergadering O.B.V.

Dinsdag 27-08-2019 in zaal Dukdalf 2.0 te Veendam.

Aanwezig : Volgens de presentielijst waren er 31 leden aanwezig.

Bericht van verhindering : W.Bakker(Spont);R.Miller(BCG);H.Vegter(Metropole);H.Meiringh(Heerdstee);B.Boschma(Olle Keus).

 

 1. Opening: De voorzitter heet allen welkom, een extra woord van welkom voor ons erelid Bernard Haveman. Vervolgens verzoekt hij de aanwezigen, voor zover mogelijk, te gaan staan om de overleden leden te herdenken. De overleden leden zijn : J.Moesker en R.Kok (De Badde);          H.van Rieke en H.Kayser(Lint); W.Feiken(Olle Keus) en J.Hegeman(Heerdstee).
 2. Vaststelling agenda : Deze wordt ongewijzigd vastgesteld.
 3. Ingekomen stukken en mededelingen : Geen bijzondere ingekomen stukken.
 4. Notulen jaarvergadering 28 augustus 2018 : Geen op- of aanmerkingen. De notulen worden, onder dankzegging aan de secretaris, goedgekeurd.
 5. Jaarverslag secretaris : Geen op- of aanmerkingen.
 6. Verslag kascommissie : Dhr. J.Meems brengt verslag uit en deelt mee dat de kascommissie de kas en de bijbehorende stukken in orde heeft bevonden en vraagt de vergadering om de penningmeester décharge te verlenen. Dit wordt onder applaus door de vergadering bekrachtigd.
 7. Benoeming kascommissie : Deze zal volgend jaar bestaan uit dhrn. A.v.d.Veen en H.Heller. Als reservelid wordt dhr. L.Smit benoemd.
 8. Jaarstukken penningmeester : Inhoudelijk zijn er geen op- of aanmerkingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Cor Elzenaar stelt de vraag, wat met het bedrag onder “Begroting - diversen”wordt bedoeld. Penningmeester : Het zijn bedragen voor het organiseren van toernooien en een bedrag(€ 40,=) wat niet duidelijk is, maar in dank wordt aanvaard.
 9. Pauze.
 10. Vaststelling contributie : De contributie blijft op hetzelfde niveau gehandhaafd. Dit wordt onder applaus ontvangen. Wel plaatst de penningmeester een aantekening : Zet de trend zich voort v.w.b. de afname van het aantal leden, dan zal er volgend jaar toch misschien iets veranderen.
 11. Privacy wetgeving (AVG) : Secretaris geeft aan dat hij dit seizoen stringenter zal omgaan met het aanmelden van nieuwe leden. Deze zullen pas speelgerechtigd zijn als het aanmeldingsformulier, op juiste wijze ingevuld, bij hem binnen is. Hij zal ervoor zorgen dat de penningmeester en de wedstrijdleider de verwerkte gegevens krijgen.
 12. Jaarverslag competitieleider : Hij geeft aan dat het komend seizoen in 3 poules wordt gespeeld. De bekercompetitie begint in de week van 7 en 14 oktober. De Olle keus moeten zich helaas terugtrekken, het speelschema wordt aangepast. De 3-banden competitie zal nu ook in teams worden gespeeld. Hij geeft aan dat de 1e week van de competitie, wegens vakantie, niet gelijk verwerkt zal worden. De huidige wedstrijdformulieren blijven gehandhaafd.
 13. Jaarverslag leider Pk’s : Afgelopen jaar waren er 197 deelnemers. Uiteindelijk heeft dit 2 Nederlandse kampioenen opgeleverd. Dit zijn in Libre : 5e klas – Jan Meems en in 3-banden 3e klas Fred Stok. Zij kregen , onder applaus, namens de OBV een wandbord met inscriptie overhandigd als herinnering aan deze unieke prestatie. Ook werd Cor Elzenaar gefeliciteerd met zijn 3e plaats in de 1e klasse NK bandstoten. Vervolgens geeft hij uitleg over het verslag. Dringend verzoek(in het rood aangemerkt) : Iedereen dient zich, net als dit jaar, 2 dagen van te voren aanmelden bij de wedstrijdleider ter plekke, anders volgt uitsluiting. Ook zijn de intervallen gewijzigd voor het komend seizoen.                                                                                                                                                                                                     Noot penningmeester : de declaratieformulieren voor het houden van Pk’s graag volledig ivullen, dus incl. bankrek.nr. en tenaamstelling.
 14. Bestuursverkiezing : Voor de aftredende penningmeester en wedstrijdleider zijn geen tegenkandidaten aangemeld, zodat Klaas Siepel(penningmeester) en Wim Jekel(Wedstrijdleider) , onder applaus, voor de komende periode van 3 jaar wordt herbenoemd. De voorzitter geeft aan, dat volgend jaar de secretaris regulier aftredend is, hij verzoekt nu reeds de vergadering om rond te kijken naar een vervanger.
 15. Voorstel naamswijziging OBV in DBGD(DagBiljartenGroningenDrenthe).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        De vergadering heeft hier geen problemen mee, zodat wij voortaan de nieuwe tenaamstelling zullen gaan voeren. De diverse aanpassingen zullen op termijn doorgevoerd worden.
 16. Rondvraag : B.de Jong-Kooistra vraagt of het blad “De Ballen” bij elke club(zaal) zou kunnen liggen. Voorzitter denkt dat elke club voor zichzelf moet informeren omtrent een eventuele abonnement. A.v.d.Veen vraagt zich af of er iets mis is met site, hij kan er in elk geval niet opkomen. Volgens de vergadering zijn er geen problemen bekend.
 17. Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter, onder dankzegging voor de aanwezigheid en inbreng, de vergadering en wenst eenieder wel thuis.

        W.Wilken

       Secretaris O.B.V. (DBGD)