Teamleiders overleg

Gehouden op 2  juni 2022 bij de Spont te Stadskanaal.

Hierbij verslag van het Teamleidersoverleg van de Competitie leider.

Opzet competitie, zoals het nu lijkt 32 teams?.

We gaan weer in 3 poules spelen 2x 11 en 1x 10 teams?.

We gaan de teams verdelen (spreiden) over Groningen Drenthe

Gemiddeld dus 20 competitie wedstrijden.

We hebben over een heel seizoen ca 26 speelweken.

De ca 6 vrije weken gaan we niet opvullen met een bekercompetitie (komt te vervallen)

In de vrije weken worden zoveel als mogelijk PK wedstrijden ingepland.

We gaan alles weer in Biljartpoint onderbrengen (als positief ervaren in de afgelopen competitie) alleen de totale jaarprogramma

competitie van de 3 poules komt nog op de DBGD site.

Het aanleveren van de wedstrijdformulieren blijft net als vorig seizoen aan de competitie leider, die na controle het in Biljartpoint gaat verwerken.

Opgave van de teams met alle verenigingsleden voor 1 juli.

Er zullen in de Regio aanwezige verenigingen worden aangeschreven om te overwegen om toe te treden bij de DBGD.

Aanvang competitie begin september

We starten een 3 banden competitie eind september, na opgave van deelnemers (max 24) en dan een samenstelling van 6 teams van 4 biljarters

die dan op 6 donderdagmiddagen (eind van de maand) in Assen zullen worden gespeeld. Team namen worden DBGD 1, DBGD 2 enz.

Er is geen individuele competitie meer, alleen een team competitie die weer ondergebracht word in Biljartpoint. We spelen dan op een

middag 3 wedstrijdronden vanaf 13 uur op 8 tafels van max 1 uur, dus per ronde zijn dan 2 teams vrij. (normaal 8 man om te arbitreren/schrijven).

 

Bij een volgende teamleidersoverleg zal per vereniging gevraagd worden om maximaal 2 teamleiders af te vaardigen voor dat overleg zodat bij

de huidige samenstelling dan max 25 man aanwezig kunnen zijn om het overleg goed te kunnen laten verlopen.

Adolf Eerenstein

 
 
Valthermond 24 mei 2019
Heren,
hedenmorgen heeft het teamleidersoverleg plaats gevonden en onderstaand de 
verslag legging hiervan.
 
Ten eerste het inzenden van het wedstrijdformulier. Dat verloopt nog altijd niet
lekker. Van teamleiders verwacht ik dat zijn op de site kijken na een wedstrijd en
als ze dan zien dat de uitslag er niet op staat (na 2 of 3 dagen) stuur hem dan nogmaals
door want dan heb ik hem niet gehad.
Tevens gaat het nogal eens fout als er een team met 3 man heeft gespeeld. Een 
voorbeeld hiervan staat op de site onder competitie regels.
Iedereen was van mening dat het systeem met de 3 extra punten een succes was 
dus dat houden we er in!
Voor wat betreft het nieuwe seizoen zijn er wat wijzigingen. Het nieuwe seizoen 
hebben we 4 teams minder (abc, bc 2000, onder de toren en olle keus) waardoor
we de beker weer gaan spelen met in de 1e en 2e ronde een uit en thuiswedstrijd.
(1e in de 1e helft van de competitie en de 2e in de 2e helft. Na afloop van de 
competitie gaan we dan verder met het knock out systeem tot de 4 deelnemers
aan de finale.
Ook is besloten om voor het kampioenschap, bij het niet kunnen van de poule
winnaar, de nummer 2 meedoet in de finale.
Tevens gaan we spelen met de nieuwe intervallen van de KNBB. Dit komt er op
neer dat de aantallen te maken caramboles wat naar beneden gaat.
 
Voor de 3banden competitie krijgen we een nieuwe opzet met een geintregeerde
team competitie. We hebben nu 28 deelnemers en die krijgen via de mail
binnenkort de opzet gestuurd waar dan op gereageerd kan worden.
 
Omdat ik persoonlijk bang ben dat in de toekomst het aantal teams nog verder 
terug zal gaan lopen, de suggestie nog maar eens op tafel gelegd van teams met
3 man en dan 1 wedstrijd van 100 %.
Dit is (zoals te verwachten) afgewezen.
 
De nieuwe intervallen komen binnenkort op de site.
 
Adolf heeft hierna het PK gedeelte gedaan en hiervan komt het verslag bij PK,s
op de site. 
 
Als nabrander moet mij wel nog even van het hart dat van Metropole, Harmonie,
Svb, Kiepe en Heerdstee geen afvaardiging hadden en dat moet toch niet de
bedoeling zijn!!!
 
Iedreen een prettige vakantie gewenst en tot ziens bij de aanvang van het nieuwe
seizoen op maandag 2 september 2019.
 
Wim Jekel
 
 
 
 
Assen 25 mei 2018
 
Heren,
 
hedenmorgen heeft het teamleiders overleg plaats gevonden en heeft geleid tot
de volgende afspraken.
 
Als eerste het wedstrijdformulier. Voor aanvang van de nieuwe competitie zullen
ALLE teamleiders (voor zover een email adres bij mij bekend) een nieuw wedstrijd
formulier ontvangen. Dit zal het ENIGE formulier zijn dat gebruikt mag worden. BIj
gebruik van welk ander oud formulier krijgt het thuisspelende team 5 punten aftrek.
 
Nogmaals het verhaal dat van de laatste 3 competitie ronden er GEEN wedstrijden
meer verschoven mogen worden. (dus ook geen eerdere partijen in deze periode)
Een wedstrijd die dan niet meer gespeeld kan worden levert voor de afzeggende
partij 0 punten op en voor de andere partij het aantal punten dat men op dat moment
gemiddeld staat.(naar boven of naar beneden afgerond afhankelijk van het cijfer
achter de komma)
 
Indien we voor komend seizoen uitkomen op 42 teams of minder gaan we spelen in
3 poules. Er word dan niet meer gespeeld in een beker competitie. Komen we op
43 teams of meer dan gaan we het zelfde doen als afgelopen seizoen, dus 4 poules
met beker competitie.
 
Gezien het feit dat het laatste gedeelte van de competitie bij  geen kans meer op enig
succes tot gevolg heeft dat de gemiddeldes drastisch zakken, is er besloten tot een
wijziging van punten telling. Als iemand over de 2 te spelen partijen boven zijn start
gemiddelde speelt krijgt het team 3 punten extra. (dus als het hele team boven zijn
gemiddelde speelt, 12 punten extra)
 
Zoals vorig jaar besproken om een andere opzet van de competitie te maken met een
promotie en degradatie regeling is na stemming met 9-8 verworpen.
 
Er heeft zich een nieuw team aangemeld voor de competitie en wel een team van
de Harmonie Groningen. Spelen op woensdag middag 13.30 uur. Omdat de kopman
een dermate hoog gemiddelde speelt dat hij ontzettend veel caramboles zou moeten
maken is er besloten dat spelers met een gemiddelde van meer als 7 voortaan gaan
bandstoten.
 
Wanneer er dit seizoen in 3 poules gespeeld gaat worden willen  we de mogelijkheid
open houden om na afloop van de competitie alsnog een kleine bekercompetitie te
organiseren. Hiervoor kan men zich dan als team opgeven. Mededelingen hierover
tijdens het kersttournooi.
 
De indeling van de teams mag met 5 vaste spelers op papier. Een speler mag echter
niet in twee teams van een vereniging als vast worden opgegeven worden.
De indeling van de teams wil ik graag voor 1 juli hebben zodat die op de site gezet
kunnen worden.
 
Wijzigingen in het aantal teams bij mij nu bekend zijn:
1 nieuw team, de Harmonie Groningen
de Brem van 4 naar 3 teams
ABC van 3 naar 2 teams
de Kiepe van 1 naar 2 teams
de Badde van 5 naar 4
DCT van 2 naar 1 (waarschijnlijk) WEL GRAAG VOOR 1 JUNI bekend IVM maken van
                                                           nieuwe competitie progamma.
 
U allen een prettige vakantie wensend,
 
Wim Jekel
.
 
 
 
 
Assen 29 mei 2017
 
Heren,
 
hedenmorgen hebben we weer ons jaarlijkse teamleidersoverleg gehad en
onderstaand het verslag hiervan.
 
Competitie.
Van alle verenigingen was een of meerdere personen aanwezig. Alleen
van Old Inn was er niemand.
Een belangrijk punt was de verandering van de competitie opzet die vorig
seizoen van start is gegaan. Afgeproken was dat wij daar nu over zouden
beslissenof we daar ook mee door zouden gaan. Na een langdurige discussie
en de daarbij behorende stemming, is met 11 tegen 6 stemmen besloten
om terug te gaan naar het oude systeem. Een andere optie die ook kans van
slagen zou kunnen hebben zal op het volgende overleg ter tafel komen en
in stemming worden gebracht. Voor de spelers een mooie gelegenheid
om van hun teamleider te vernemen wat dit inhoud en dat het dus volgend
jaar een breed gedragen besluit kan worden.
 
Tevens is beloten om de teams te laten bstaan uit 4 vaste spelers, waarvan
er altijd 2 moeten spelen en dan aangevuld kunnen worden met de rest van
de spelers van de vereniging. Dit kan tot gevolg hebben dat er niet meer met
3 man gespeeld hoeft te worden en er zellfs uitbreiding van het aantal teams
kan ontstaan.
 
Ook zal er aan alle teamleiders een nieuw wedstrijdformulier verzonden worden
dat voor komend seizoen gebruikt moet gaan worden. Waarom is bij de
teamleiders bekend.
 
Driebanden.
Voor 1 augustus gaarne de aanmeldingen voor het driebanden doorgeven.
Op de site komt de lijst met deelnemers die al bekend zijn en er zijn nog enkele
plekken vrij. Sta je er op en wilt toch niet meer meedoen, geef dit dan even door!!
 
Bekercompetitie.
Evenals vorig jaar alleen voor teams die mee willen doen (in principe max 32 teams)
en vol is vol.
 
Tot slot.
Nog even wat data omtrent inleveren van gegevens en verdere wetenswaardigheden.
 
Aanvang van het nieuwe seizoen is maandag 4 september.
Aantal teams per vereniging voor 15 juni doorgeven zodat eind juni het wedstrijdschema
op de site kan worden geplaatst.
Aanvangsttijden van de wedstrijden blijft zoals het was met uitzondering van Assen
(ABC en Brem) Daar gaat de tijd van 13.30 uur terug naar 13.00 uur.
Teamopstellingen (4 man) doorgeven voor 1 augustus + een lijst met alle spelers
van de vereniging. (komt ook op de site)
In verband met mijn terugkeer van de vakantie op dinsdag 12 september zullen er dus na
die datum pas uitslagen en standen op de site verschijnen,
 
U allen een prettige vakantie wensend,
 
Wim Jekel 
 
 
 
 
 
Assen 10 mei 2016
 
Heren,
heden morgen hebben we weer ons jaarlijkse teamleidersoverleg gehad en
onderstaand vind U een verslag over het gebeuren.
 
Competitie:
Helaas waren er 5 verenigingen niet aanwezig. Dit waren, BCB, DMC, BC 2000, de Haven
en Old Inn. (dit is een nieuwe vereniging uit Woldendorp die komend seizoen ook mee
gaat spelen in de competitie)
Eerste punt was de hoeveelheid teams die gaan spelen. Door 2 extra teams van de Badde
en het nieuwe team uit Woldendorp komen we nu op 41 teams.
Dat betekent 2 poules van 14 en 1 van 13 teams.
Tweede punt was de interesse om mee te spelen om de beker. Van de 14 aanwezige verenigingen
waren 7 voor en 7 tegen. Besloten is om de bekerstrijd in ere te houden, met dien verstande
dat er ook apart een team kan inschrijven. (van de neestemmers kan dus, als daar meerdere
teams spelen 1 team zeggen dat ze wel mee doen)
Het volgende punt was het alom bekende probleem van het insturen van de wedstrijdformulierent zeuur
Besloten is dat aan alle clubvertegenwoordigers het nieuwe formulier nogmaals toe stuur en dat
deze dan ook gebruikt gaan worden!!! ( ik stuur ze in augustus rond)
Het inzenden van de teamindelingen moet voor 1 augustus gebeuren.
 
Het grootste item was het veranderen van de competitie. Alle aanwezige verenigingen hebben een
voorstel ontvangen met de vraag om dit met de achterban te bespreken. Voor 1 juni moet ik daar de
uitslag van hebben. Degene die niet reageert gaat akkoord met de wijziging. Diegene die niet aanwezig
waren stuur ik dit voorstel per mail toe.
 
Hierna zijn de PK's aan de orde gekomen. Verslag hiervan door W. Bakker.
 
Tot slot heeft K. Siepel nog ledenlijsten per vereniging uitgedeeld met het verzoek dit goed te
bekijken of alles nog wel klopt met de huidige situatie. Zo niet, dan dit per mail te melden aan de
secretaris van de OBV, Ben Heller. Voor 1 Juli!!!!!
 
Tevens nog een verzoek om de leden die na de vorige jaarvergadering zijn komen te overlijden,
ook even door te geven aan Ben Heller.
 
Wim Jekel
 
 
 
  
Assen, mei 2015
 
Heren,
 
vanmorgen de vergadering gehouden van de teamleiders. Opkomst was
buiten verwachting, 28 man. Alle verenigingen waren vertegenwoordigd
op DCT na, maar dat wist ik.
Hierbij een opsomming van wat besproken is:
Competitie:
BCG gaat met een team minder spelen en dat houd in dat we komend
seizoen dus 2 poules van 13 en 1 van 12 teams hebben.
De naam van BCG krijgt de toevoeging 1977.
Wedstrijdschema 1e week juni op site.
Beker competitie:
Blijft zoals het was, dus met wedstrijd om 3e en 4e plaats.
Driebanden competitie:
Opgeven voor 1 september.
PK’s:
Doorgeven aan Willie wie voorwedstrijden wil organiseren en  op welke dagen.
Clubvertegenwoordigers hun e-mail adres naar Willie zenden.
Opgave PK deelname voor 1 juli naar Willie.
Op de vraag houden we de PK’s zoals afgelopen seizoen brak weer de discussie
los: 2 punten of Belgische telling.
Ik heb maar een stemming gehouden en de uitslag was 14-3 voor 2 punten systeem.
Eind van het verhaal is dus dat alles blijft zoals vorig seizoen.
Ook dikke discussie over het arbitreren. We doen het net zo als vorig seizoen,
alleen met meer gebruik van onze opgeleide arbiters.
Kersttournooi:
Opgave vanaf nu. Data zijn maandag 14 en donderdag 17 december voorwedstrijden en
maandag 21 december de finale.
Tot slot:
Klaas Siepel geeft uitleg over het declareren bij de voorwedstrijden en deelt de
nieuwe formulieren hiervoor uit.
Op onze bestuursvergadering van 24 augustus kunnen we nog wel even aandacht
schenken aan deze zaken,
 
Groetjes, Wim.
 

 

Assen 30 mei 2014

Competitie afspraken

Samenvatting van de afspraken die gemaakt zijn tijdens het clubvertegenwoordigers overleg van 30 mei 2014

- Teamleiders regelen zelf verplaatsen van wedstrijden, wel andere datum aan mij door geven. Wedstrijden mogen niet

  na de laatste wedstrijddatum gespeeld worden. (voor de eerste en tweede helft van de competitie)- Het strafpunten systeem blijft in de huidige vorm gehandhaafd.
 Ook mogen wedstrijden alleen naar voren worden geplaatst.

- Alleen het juiste wedstrijdformulier gebruiken en per poule verzenden.(dus geen wedstrijden uit verschillende poules in het zelfde mailtje)

- Als proef spelen we het nieuwe seizoen de bekerwedstrijden om de meeste gewonnen partijen. Belgische systeem geldt alleen bij gelijk

  eindigen. Formulieren gewoon invullen zoals met de competitie, dan regel ik de uitslag. Volgend jaar wordt dan de definitieve beslissing

  genomen of we er mee doorgaan of niet. (besloten is om dit systeem te handhaven)

  Uit de vergadering kwam de suggestie om de bekerfinale anders te gaan spelen. Besloten is om het als volgt te gaan doen.

  Loting voor de twee halve finales, de verliezers spelen daarna om de 3e en 4e plaats, gevolgd door de finale. Omdat dit een wat

  langere tijd in beslag neemt (extra ronde) is tevens besloten om geen 100%, maar dan gewoon 75% te spelen.

- Opgave voor de driebandencompetitie voor 1 september. Maximaal aantal deelnemers 24. Spelers die de voorgaande jaren hebben

  meegedaan, hebben voorrang. Bij meerdere aanmeldingen komt dan een reserve lijst.

- Er is besloten om het aantal spelers per team met 1 te verhogen, dus 4 spelers en 5 reserves.