Men kan zich weer aanmelden voor het komende kersttoernooi met voorronden op maandag 12 en donderdag 15 december

en finale op maandag 19 december. Opgave van moyenne en speeldag verplicht.

Inschrijf kosten €10.-  opgave bij comp.l.dbgd@gmail.com of whatsapp 0657328062.

 

Opgelet!!

De teams voor de komende competitie 2022 – 2023 staan ingevuld.

De wedstrijden Poule 1, Poule 2 en Poule 3 zijn op de site geplaatst.

Aan de verenigingen het verzoek een grondige controle op deze  2 tab per poule.

Bij geconstateerde fouten en of nodige wijzigingen graag doorgeven bij comp.l.dbgd@gmail.com

Deelnemers aan PK wedstrijden staan bij PK aanmeldingen.

 

Notulen algemene ledenvergadering BDGD 2021 

Donderdag 21-6-2021 in de Kiepe te Nieuwe Pekel

 Bericht van verhindering : Willem Wilken                        de Spont

                                               Pier Hiemstra                         SBV

                                               J.P Pot                                    +55 Muntendam

                                               J. Goosens                              Onder de Toren

                                               R. Miller                                 BCG 1977

 Opening door de Voorzitter: 13.34

 Aanwezig volgens presentielijst 21 personen.

 De voorzitter heet allen welkom met een extra woord van welkom voor ons erelid Bernard Haveman. Vervolgens verzoekt hij de aanwezigen, voor zover mogelijk, te gaan staan om de overleden leden te herdenken..

 

1        Vaststellen Agenda; deze wordt goedgekeurd.

2        Ingekomen stukken en mededelingen : Geen bijzonderheden.

3        Notulen jaarvergadering 24-6-2021 : een op- of aanmerkingen. Bij het noemen van de        bestuursleden die vertrokken zijn is Wim Jekel vergeten deze is nu toegevoegd.

De notulen worden, onder dankzegging aan de secretaris, goedgekeurd.

4        Jaarverslag secretaris : Vraag waarom zijn de notulen van 24-6-2021 op de site geplaats en niet zoals de statuten voorschrijven 14 voor de vergadering niet naar de secretarissen van de clubs gestuurd .

Antwoord : dit was niet goed gedaan door Fred Stok en hij beloofd om dit de komende jaren goed te doen.

Vraag ; waarom wordt de Site niet regelmatig aangepast

Antwoord; dit wordt wel zo veel mogelijk gedaan

Discussie ; er zijn dit jaar 5 mensen geschorst voor het niet opkomen bij de PK wedstrijden, dit is in strijd met de regels van de KNBB waar wij via het District Groningen Drenthe vallen

             en een lid heeft dit tot aan het bondsbureau uit laten zoeken en wij gaan ook onze regels aanpassen met ingang van seizoen 2022-23; de regel wordt dan bij het niet opkomen op een

              PK wedstrijd krijgt men een boete van 50 Euro als dit geweigerd wordt te betalen volgt er als nog een schorsing voor financiële achterstand net als voorgaande jaren.

 

Vraag; nu wij onder district Groningen Drenthe gaan vallen moeten wij dan ook geld gaan afdragen aan Groningen Drenthe.

Antwoord ; nee daar is niet  over gesproken Volgens Klaas Siepel staat dat zelfs vermeld in de Statuten dat wij geen afdracht doen.

 

5        Verslag kascommissie : de heren  W. Bakker en  T. Olsthoorn  hebben de kas gecontroleerd. De heer W. Bakker  brengt verslag uit en deelt mede dat de kas door de

        kascommissie goed gekeurd word en spreekt een woord van dank uit aan de penningmeester. En vraagt de vergadering om het bestuur Decharge te verlenen. Dit wordt onder applaus door de vergadering bekrachtigd.

       6        Benoeming kascommissie : Deze zal volgend jaar bestaan uit de heren : T Olsthoorn en J. Geerts. En de Hr. P. Wollerich wordt eerste Reserve De Hr. W. Bakker word hartelijk bedankt voor zijn gedane werk. 

       7        jaarverslag penningmeester :   De penningmeester geeft toelichting op zijn financiële verslag en wordt goed gekeurd                                                                    

8        Pauze

       9       Vaststelling contributie 2022/2023 :  speel je Avond een dag dan krijg je korting en betaal je €7,50 wordt door verhoging bond €10 euro

             Speel je alleen dag den betaal je nu €13,00 euro en ga je €15 euro betalen.

      10    Jaarverslag competitieleider en mededelingen competitie/beker .

 

     Adolf Eerenstein neemt het woord en zegt dat er een team verhuist is el wel naar De Trouwe |Duif aan de Westersingel 68 te Noordbroek.

     Er is een nieuwe club 55+ Muntendam spelende bij  De Menterne  Julianaplein 1 te Muntendam.

 Een team is gestopt dit is de Heerdstee.

 We gaan weer een kersttoernooi opzetten. Plan is op maandag 12 en donderdag 15 december met de finaledag op maandag 19 december.

De twee clubs SBV en BCG worden hartelijk bedankt voor het mogelijk maken van de District finales en Gewestelijke finales, omdat deze door omstandigheden niet in Assen gespeeld konden worden.

 

 Er komen dit jaar geen beker wedstrijden.

 11    Jaarverslag competitie leider ; Zie bijlage Jaarverslag Team.

Het 3 banden 1 x per maand te Assen gaan we weer opstarten bij voldoende deelnemers Minimaal/Maximaal 24 dus 6 teams van 4 personen. Opgave deelnemers voor 1 juli 2022 Totaal 6 speeldagen. Alles komt weer in Biljartpoint.

 

             Elke keer alleen team wedstrijden en niet meer individueel en dus standen etc. alleen in biljartpoint. Het uiteindelijke winnend team kan dan weer naar de gewestelijke finale etc.

      12    Jaarverslag PK wedstrijdleider; Zie bijlage Jaarverslag _PK

          13  Bestuursamenstelling en verkiezingen;

          Aftredend zijn Adolf Eerenstein.(herkozen)

          Fred Stok aftredend in 2023

          Loek Smit en Willem van Beek aftredend 2024

         Jan Meems is aftredend in 2025

        14    Wat verder ter tafel komt/ rondvraag;

De aanmeldingen voor de PK moet op een formulier per club door gegeven worden aan Willem van Beek.

Als er in Assen gespeeld word graag op 6 of 8 tafels

De Pk’s worden in1e klassen gespeeld over 4 wedstrijden in 2 dagen, afgesproken in Teamleidersoverleg. 

 Klaas Siepel vraagt waarom er pas staat bij Fred Stok is aftredend in 2023 dit was een oude notulen op de nieuwe was dit niet aanwezig.

 Hein de Vries vraagt wat er bedoeld wordt dat je geen lid meer hoeft te wezen van een dag team om mee te doen met de PK wedstrijden.

 De Bond zit zo in elkaar dat  als je lid ben van de bond en je betaald voor dag en avond dan mag je aan beide PK wedstrijden mee doen je hoeft dus niet meer perse lid te zijn van een dag vereniging

hoe we dat op papier gaan zetten moet ik als secretaris nog goed uitzoeken.

 Theo Olsthoorn vraagt waarom er zo weinig leden zijn op deze vergadering en vraagt of er iets aan gedaan kan worden

Dit kan niet het is een algemene leden vergadering

De voorzitter sluit onder dankzegging van de aanwezige de vergadering.

             

Teamleiders overleg

Gehouden op 2  juni 2022 bij de Spont te Stadskanaal.

Hierbij verslag van het Teamleidersoverleg van de Competitie leider.

Opzet competitie, zoals het nu lijkt 32 teams?.

We gaan weer in 3 poules spelen 2x 11 en 1x 10 teams?.

We gaan de teams verdelen (spreiden) over Groningen Drenthe

Gemiddeld dus 20 competitie wedstrijden.

We hebben over een heel seizoen ca 26 speelweken.

De ca 6 vrije weken gaan we niet opvullen met een bekercompetitie (komt te vervallen)

In de vrije weken worden zoveel als mogelijk PK wedstrijden ingepland.

We gaan alles weer in Biljartpoint onderbrengen (als positief ervaren in de afgelopen competitie)

alleen de totale jaarprogramma competitie van de 3 poules komt nog op de DBGD site.

Het aanleveren van de wedstrijdformulieren blijft net als vorig seizoen aan de competitie leider,

die na controle het in Biljartpoint gaat verwerken.

Opgave van de teams met alle verenigingsleden voor 1 juli.

Er zullen in de Regio aanwezige verenigingen worden aangeschreven om te overwegen om toe te treden bij de DBGD.

Aanvang competitie begin september

We starten een 3 banden competitie eind september, na opgave van deelnemers (max 24) en dan een samenstelling

van 6 teams van 4 biljarters die dan op 6 donderdagmiddagen (eind van de maand) in Assen zullen worden gespeeld.

Team namen worden DBGD 1, DBGD 2 enz.

Er is geen individuele competitie meer, alleen een team competitie die weer ondergebracht word in Biljartpoint.

We spelen dan op een middag 3 wedstrijdronden vanaf 13 uur op 8 tafels van max 1 uur, dus per ronde zijn

dan 2 teams vrij. (normaal 8 man om te arbitreren/schrijven).

Bij een volgende teamleidersoverleg zal per vereniging gevraagd worden om maximaal 2 teamleiders af te vaardigen

voor dat overleg zodat bij de huidige samenstelling dan max 25 man aanwezig kunnen zijn om het overleg goed te kunnen laten verlopen.

Adolf Eerenstein

 

Hierbij verslag van het Teamleidersoverleg van de PK wedstrijdleider.

Ingaande het nieuwe seizoen 2022 – 2023  van de PK wedstrijden, Kun je alleen aangemeld worden via het originele aanmeld

formulier PK’s, ook te downloaden via de DBGD site Downloads en alleen via je wedstrijdleider of secretaris van je club.

Opgave voor deelneming PK,s voor 1 augustus.

Er komt een voorschrift hoe om te gaan met PK voorronden en district wedstrijden die word vooraf aan een PK wedstrijd opgestuurd naar

de organiserende vereniging. Deze zal o.a bevatten, te maken punten van invallers / degradanten bij voorronden en district wedstrijden,

evenals een schema voor speelvolgorde en ook het max aantal beurten bij 3 banden etc.

De berekening van moyennes voor een volgen seizoen word aangepast. Na alleen een voorronde, dan het volgende seizoen

aanvang moyenne en gespeelde moyenne opgeteld en gedeeld door 2 word dan de nieuwe moyenne.

De voorronden wedstrijden van de 1e klassen Libre, Bandstoten en 3 banden worden over 4 wedstrijden (2x2) gespeeld

over 2 dagen i.v.m. met de tijdsduur. De overige klassen blijft over 6 wedstrijden 2x3 over 2 dagen.

Willem van Beek

  

 

Er is een Tab Downloads aangemaakt in de bovenbalk, hierin zijn eventueel benodigde formulieren te down loaden.

Het nieuw te gebruiken wedstrijdformulier 2021 2022 welke gebruikt moet worden, is die via de TAB Downloads via de link te downloaden.

Formulier links onderin te openen en op te slaan. Alleen deze nieuwe versie mag nog gebruikt worden, oudere exemplaren verwijderen

 

Nieuw is een Tab Fotogalerij, mocht u foto's hebben die te maken hebben met DBGD aktiviteiten, stuur ze maar, ik wil ze graag gaan plaatsen. 

 

Info van teamleidersoverleg, onder Tab Competitie Competitie afspraken en onder Tab PK's Afspraken PK's.

Lees dit a.u.b goed door want er zijn weer wat wijzigingen/aanpassingen. 

 

Wil elke club bij het opgeven van nieuwe leden niet vergeten bij hun gegevens ook hun telefoonnummer en E-mail adres door te geven,

mocht men geen E-mail adres hebben dan maar een E-mail adres van een familielid of een kennis, zonder tel.nr. en E-mail adres 

kunnen ze niet aangemeld worden, dan worden ze door de KNBB geweigerd.  Aanmelden moet via het AVG aanmeldingsformulier.

 

Het is aan alle verenigingen om overlijdens van DBGD leden zo spoedig mogelijk aan de secretaris door te geven zodat we vanaf nu 2021 dit steeds zo direct op de site kunnen vermelden 

 

Alle wijzigingen van leden;  adres, e-mail, tel. etc. steeds zo spoedig mogelijk doorgeven aan de secretaris: